Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Dukla na lata 2008 – 2017.

Na wielkość użytkowania składają się:

Użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu

W Nadleśnictwie Dukla zaprojektowano cztery typy gospodarstw: specjalne, lasów ochronnych, przerębowo-zrębowe w lasach gospodarczych i przebudowy w lasach ochronnych i gospodarczych.

  

We wszystkich gospodarstwach zaplanowany etat wynika z potrzeb hodowlanych lub potrzeb przebudowy drzewostanów.

Zaprojektowany na 10-lecie etat rębny zaliczony na poczet przyjętego etatu dla Nadleśnictwa Dukla wynosi 272 406 m3 brutto.

Użytki rębne nie zaliczone na poczet przyjętego etatu

Użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu zaprojektowano w wysokości 2897 m3 brutto (uprzątnięcie nasienników i przestoi).

Użytki przedrębne

            W ramach użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne i trzebieże selekcyjne. W trzebieżach późnych uwzględniono te pozycje, w których projektowane jest pozyskanie grubizny. Powierzchniowy rozmiar użytkowania przedrębnego określono na podstawie wskazań gospodarczych ustalonych podczas prac terenowych.

Powierzchniowy etat użytkowania przedrębnego obejmujący (CP-P, TW, TP) wynika z potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów i wynosi 8707 ha.

Przyjęty orientacyjny etat miąższościowy wynosi 304 761 m3 netto (średnio 35 m3/ha).

Łączny etat użytkowania dla Nadleśnictwa dukla na lata 2008 – 2017 wynosi 542201 m3netto.

Zaplanowany łączny etat miąższościowy stanowi 57,9% spodziewanego przyrostu, w tym użytki rębne zajmują 24,3%, a przedrębne 33,6% tegoż przyrostu.

Zaprojektowany etat użytkowania rębnego i przedrebnego jest nieco niższy od możliwości wynikających z etatów wyliczonych, jednak uwzględnia potrzeby hodowlane drzewostanów, wynikające ze stanu lasu, jak również pozwoli na uzyskanie wzrostu zasobów.

Udział kategorii użytkowania w stosunku do przyrostu