Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu: - Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości, najlepszych jakościowo nasion. - Drugim – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego jak najwyższej jakości. - Trzecim etapem jest: założenie upraw w ramach odnowień lub zalesień oraz pielęgnacja lasu, aż do momentu dojrzałości.

Ochrona lasu

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Dukla oceniono jako dobry. Jedynie w leśnictwie Iwonicz (lasy uzdrowiskowo-klimatyczne wokół uzdrowiska Iwonicz), głównie starodrzewia bukowe, w wyniku opanowania przez huby pniowe wykazują wyraźne symptomy osłabienia kondycji zdrowotnej. W pozostałych drzewostanach bukowych i jodłowych stan zdrowotny jest dobry.

Użytkowanie lasu

Etat użytkowania dla Nadleśnictwa Dukla na lata 2008 – 2017.

Urządzanie lasu

Nadleśnictwo Dukla prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Przemyślu. Plan został sporządzony wg stanu na dzień 1 stycznia 2008 roku i na mocy decyzji Ministra Środowiska znak spr.: DL-lp-611-80/1361/08 z dnia 15 października 2008 roku obowiązuje na lata 2008 – 2017.

Łowiectwo

Nadleśnictwo Dukla koordynuje działania na powierzchni 48 200 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane w 8 obwodach łowieckich, wydzierżawionych przez 5 kół łowieckich.

Certyfikaty

Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krośnie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".