Asset Publisher Asset Publisher

Na terenie Nadleśnictwa Dukla przeprowadzane są wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia

Co roku Nadleśnictwo wykonuje przegląd drzewostanów sąsiadujących z zabudowaniami, infrastruktura drogową i turystyczną. W terminie do 31 marca każdy z leśniczych przekazuje do Nadleśnictwa informacje o drzewach, które z powodu złego stanu sanitarnego, zgnilizny, zahubienia czy nadmiernego wychylenia na sąsiadujące zabudowania stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa.

Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie pod kątem zastosowania odpowiedniej techniki ścinki.

Wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym wymaga często wstrzymania ruchu oraz chwilowego zajęcia pasa drogowego, wtedy niezbędne jest porozumienie i współpraca z zarządcą drogi w zakresie terminu wykonania prac i zabezpieczenia ruchu.  

W rezerwatach, które zostały udostępnione do ruchu turystycznego czyli rezerwaty: „Tysiąclecia na górze Cergowej" i „ Przełom Jasiołki" drzewa zagrażające zdrowiu i życiu ludzi usuwane są po zgłoszeniu i uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Drzewa ścięte w rezerwatach pozostawiane są do naturalnego rozkładu.

Większość wycinek prowadzą Zakłady Usług Leśnych  w ramach rocznych umów zawartych na usługi leśne. W przypadku drzew wymagających specjalistycznej ścinki z wykorzystaniem dodatkowego sprzętu zawierane są umowy z firmami prowadzącymi  specjalistyczną ścinkę i konserwację drzew.