Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu: - Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości, najlepszych jakościowo nasion. - Drugim – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego jak najwyższej jakości. - Trzecim etapem jest: założenie upraw w ramach odnowień lub zalesień oraz pielęgnacja lasu, aż do momentu dojrzałości.

Hodowla lasu obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu:

-  Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości, najlepszych jakościowo nasion.

-  Drugim – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego jak najwyższej jakości.

- Trzecim etapem jest: założenie upraw w ramach odnowień lub zalesień oraz pielęgnacja lasu, aż do momentu dojrzałości.

- Do pielęgnacji zaliczamy:

* pielęgnowanie gleby, służące ochronie sadzonek przed ujemnym wpływem chwastów;

* czyszczenia wczesne w fazie uprawy;

* czyszczenia późne w fazie młodnika,

Czyszczenia mają charakter selekcji negatywnej. Polegają głównie na eliminowaniu drzew wadliwych, opanowanych przez choroby lub szkodniki, a także niepożądanych domieszek.

 

Hodowla selekcyjna drzew leśnych w Nadleśnictwie prowadzona jest w następujących obiektach bazy nasiennej:

 

  • Drzewostany nasienne gospodarcze             

         

 

  • Uprawy pochodne

         

 

  • Drzewa mateczne: na terenie Nadleśnictwa wytypowano 8 jodeł (obręb Tylawa) jako drzewa mateczne.

Nadleśnictwo prowadzi Leśny Ośrodek Nasienny w Równym, w którym przechowuje się

wartościowe zasoby genowe z całego regionu.

 

Produkcja szkółkarska prowadzona jest w ograniczonym zakresie ze względu na warunki ekologiczne i ekonomiczne.

   

Zakładanie upraw w ramach odnowień i zalesień.

            Prace hodowlane z zakresu odnawiania i zalesiania przewidziane do realizacji w Nadleśnictwie Dukla w latach 2008 – 2017, obejmują łączną powierzchnię 650,59 ha.

 

            Pielęgnacja:

            Działania pielęgnacyjne z zakresu hodowli lasu przewidziane do realizacji w Nadleśnictwie w latach 2008-2017 na łącznej powierzchni 2289,26 ha, obejmują:

  • Pielęgnowanie gleby – 874,20 ha
  • Pielęgnowanie upraw – 405,22 ha
  • Pielęgnowanie młodników – 1009,84 ha

Rozmiar powierzchniowy pielęgnacji lasu może być zwiększony, w miarę powstawania nowych w tym zakresie potrzeb.

 

Ocena zgodności składu gatunkowego drzewostanów z GTD:

            Prawie 2/3 powierzchni drzewostanów Nadleśnictwa Dukla jest zgodna z siedliskowym typem lasu, a więc i perspektywicznym celem gospodarowania. Minimalny jest udział drzewostanów niezgodnych z siedliskiem (0,1%). Poniżej przedstawiono diagram obrazujący udział poszczególnych kategorii drzewostanów.

    

 

Drzewostany nie zapewniające osiągnięcia celów hodowlanych, z gatunkami niezgodnymi z siedliskiem, zajmują powierzchnię 3790,66 ha, z czego 970,30 ha to drzewostany w klasie odnowienia, a więc będące w trakcie dostosowywania składów gatunkowych do uwarunkowań siedliskowych.

            Obecność drzewostanów o niewłaściwej strukturze gatunkowej jest zjawiskiem niekorzystnym. Poza negatywnym oddziaływaniem na siedlisko, rzutuje na obniżenie stopnia wykorzystania potencjalnych możliwości produkcyjnych.

            W związku z powyższym przed Nadleśnictwem stoją zadania z zakresu przebudowy drzewostanów w niniejszym i kolejnych okresach gospodarczych.