Lista aktualności Lista aktualności

Narada Techniczno-Gospodarcza

23 listopada w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG), której przedmiotem był Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Dukla na lata 2018-2027.

Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu” oraz akceptacja sporządzonej „Prognozy oddziaływania planu urządzenia lasu na środowisko i obszary Natura 2000”. Przewodniczy jej dyrektor RDLP lub upoważniony przez niego zastępca, a ustalenia NTG ujmowane są w protokole, który podpisuje dyrektor RDLP./ Encyklopedia Leśna/

Naradzie Techniczno-Gospodarczej przewodniczył Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie – Marek Marecki. W NTG uczestniczyli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców drzewnych, organizacji ekologicznych i zakładów usług leśnych.

Narada składała się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczyła analizy gospodarki za okres 2008-2017. Jako pierwszy referat przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla. Następnie swój koreferat zaprezentował przedstawiciel wykonawcy planu urządzenia lasu czyli Kierownik Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu. Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego RDLP omówił wyniki kontroli kompleksowej za ubiegł okres przeprowadzonej w Nadleśnictwie Dukla. Kolejno Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie przedstawił analizę szkód w minionym okresie oraz wytyczne do zaprojektowania kierunkowych działań z zakresu ochrony lasu. Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP przedstawił wyniki monitoringu skutków oddziaływania obowiązującego PUL na środowisko i obszary Natura 2000.W drugiej części narady przedstawiciele Biura Urządzania Lasu omówili projekt planu urządzenia lasu i programu ochrony przyrody. Plan Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2027 roku zawiera zakres planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: PLH180016 Rymanów, PLH180011 Jasiołka, PLH180018 Trzciana, PLH180014 Ostoja Jaśliska, PLH180015 Łysa Góra. Sporządzono zadania ochronne dla obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB180002 Beskid Niski.

Z Narady Techniczno-Gospodarczej sporządzany jest protokół składający się z dwóch części: pierwszej dotyczącej końcowych ustaleń w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz ocena gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu i drugiej dotyczącej projektu planu urządzenia lasu. Protokół z ustaleń z NTG stanowi załącznik do ogólnego opisu lasów nadleśnictwa (elaboratu).

 

Tekst: Paulina Zdeb

Zdjęcia: Maria Stankiewicz